You are currently viewing אינטגרציה עם מערכות שקילת משאיות

אינטגרציה עם מערכות שקילת משאיות

למערכת SLPR ממשק יעודי לאינטגרציה עם משקלי משאיות.

משאית אשר מגיעה לפני שקילה עוצרת לפני המחסום, מצלמת ה LPR  שולחת תמונה אל המחשב לעיבוד התמונה.

בסיום תהליך עיבוד התמונה מספר לוחית הרישוי של המשאית נשלח בתקשורת TCP/IP למחשב השקילה ללא התערבות השוקל בהקלדה ידנית של המספר.

החיבור בין המערכות מצריך אינטגרציה בין משקל המשאיות לבין מערכת ה LPR.